Στόχοι και Μέσα του Δικτύου

 

Στόχοι και Μέσα του Δικτύου είναι:

 

  1. Η προστασία του μητρικού θηλασμού και την υγείας παιδιών και μητέρων στην Ελλάδα και η συμβολή στην βελτίωση των πρακτικών σίτισης για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Η συμβολή στην προώθηση και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού στη χώρα, όπως συνιστάται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (6 μήνες αποκλειστικού θηλασμού, ακολουθούμενοι από συνεχιζόμενο θηλασμό, παράλληλα με εισαγωγή στερεών τροφών, για τουλάχιστον δύο χρόνια), αναγνωρίζοντας ότι η προώθηση του μητρικού θηλασμού είναι σημαντική ως μέσου για τη βέλτιστη σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
  2. Η συμβολή στον συστηματικό, συνεχή και τακτικό έλεγχο της τήρησης του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος και των επακόλουθων σχετικών Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην Ελλάδα. Η συμβολή στον συστηματικό, συνεχή και τακτικό έλεγχο τήρησης της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.
  3. Η συμβολή στο συστηματικό και συνεχή έλεγχο της τήρησης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αναφορικά με τη διατροφή και την υγεία του παιδιού.
  4. Η ανάπτυξη λειτουργικού μηχανισμού για την συλλογή αναφορών για παραβιάσεις του Κώδικα και της Διεθνούς Σύμβασης και καταγγελιών που αφορούν το θηλασμό, τη βρεφική διατροφή, τα δικαιώματα του παιδιού στο σύστημα υγείας και τη φροντίδα που παρέχεται σε βρέφη από φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας. Μέσα επίτευξης αυτού του στόχου μπορεί να είναι: α) η δημιουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής για την προστασία του μητρικού θηλασμού, όπου θα παρέχεται βοήθεια σε θηλάζουσες μητέρες και γονείς από ειδικούς επαγγελματίες υγείας και από νομικούς συμβούλους, β) η δημιουργία εντύπου δήλωσης παραβίασης του Κώδικα και καταγγελίας στην ιστοσελίδα του Δικτύου, που μπορεί να συμπληρώνεται από κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, και γ) η δημιουργία νομικής υπηρεσίας για την υποστήριξη γονέων για περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων ως προς την βρεφική διατροφή.
  5. Η ενημέρωση της κοινωνίας για τα προβλήματα που συναντώνται στην Ελλάδα στο θέμα της προστασίας του μητρικού θηλασμού και τις  επιπτώσεις των πρακτικών της βρεφικής διατροφής στην υγεία και επιβίωση των παιδιών. Μέσα επίτευξης αυτού του στόχου μπορεί να είναι: α) η δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση του κοινού με σκοπό την προώθηση του μητρικού θηλασμού και την προστασία του από λανθασμένες πρακτικές και συστηματικές παραβιάσεις, β) η ανάδειξη των προβλημάτων στη βρεφική διατροφή στην Ελλάδα μέσα από τοπικά και εθνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πχ εφημερίδες, περιοδικά για γονείς, παιδιά και ευρύ κοινό, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, τηλεόραση).
  6. Η άσκηση πίεσης προς τις κυβερνήσεις και το σύστημα υγείας για την βελτίωση των πρακτικών βρεφικής διατροφής στην Ελλάδα, όπως και για την υιοθέτηση και πληρέστερη εφαρμογή ενός πιο κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη βρεφική διατροφή στην χώρα.
  7. Η ανάπτυξη συστηματικής συνεργασίας με το Διεθνές Τμήμα του IBFAN. Για τον σκοπό αυτό το Δίκτυο προβλέπεται να εκπληρώσει από την ίδρυσή του τις προυποθέσεις που επιβάλλει ο ΙΒFAN για την αποδοχή συνεργασίας του με εθνικό σύλλογο, και να εγγραφεί ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου IBFAN. Ακολούθως προβλέπεται να υπάρχει συνεχής συνεργασία του Δικτύου με το Διεθνές IBFAN και ανάληψη σχετικών δράσεων, ανάλογα και με τις προτάσεις του κεντρικού IBFAN. Τέλος το Δίκτυο θα δημιουργήσει συστηματικό μηχανισμό ελέγχου τήρησης του Κώδικα στην Ελλάδα, με συλλογή και αποστολή των παραπάνω παραβιάσεων στο Διεθνές ΙΒFAN σε ετήσια βάση.
  8. Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους συλλόγους ή φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς, που ενδιαφέρονται για την προστασία, προώθηση και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα. Επιπλέον το Δίκτυο έχει στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους συλλόγους ή φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς, που ενδιαφέρονται για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Οι συνεργασίες αυτές και οι φορείς – υποστηρικτές του Δικτύου μπορούν να αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Δικτύου.