Καταστατικό IBFAN Ελλάδας

Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή – IBFAN Ελλάδας

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΆΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

Ιδρύεται Πανελλήνιος Σύλλογος που αποτελεί μια μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση, με την επωνυμία «Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή – IBFAN Ελλάδας». Η διεθνής ονομασία του Συλλόγου στα αγγλικά είναι «IBFAN GREECE».

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

 

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο

ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΕΞΕΩΝ

 

 • «Δίκτυο»: Δίκτυο Δράσης στη Βρεφική Διατροφή – IBFAN Ελλάδας, μη κυβερνητική οργάνωση.
 • «IBFAN»: International Baby Food Action Network/ Διεθνές Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική Διατροφή.
 • «Διεθνής Κώδικας» ή «Κώδικας»: International Code of Marketing of Breastmillk Substitutes/ Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑ

 

Στην σφραγίδα του Δικτύου θα αναγράφεται η επωνυμία «Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή – IBFAN GREECE » και μπορεί να συμπληρώνεται από την εικόνα – λογότυπο του Δικτύου. Το λογότυπο είναι σχήματος οβάλ όπου περιμετρικά αναγράφεται η επωνυμία του σωματείου και στο κέντρο του σχήματος το διεθνές σύμβολο της IBFAN.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο

   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το Δίκτυο υπερασπίζεται το δικαίωμα των βρεφών και των μικρών παιδιών να θηλάζουν, όπως και το δικαίωμα των γονιών να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την βρεφική διατροφή οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την επιστημονική γνώση και ανεξάρτητες από κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Το Δίκτυο υιοθετεί πλήρως τις Επτά Αρχές του IBFAN, οι οποίες είναι:

 1. Το δικαίωμα των βρεφών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας.
 2. Το δικαίωμα των οικογενειών σε επαρκή τροφή.
 3. Το δικαίωμα των γυναικών να θηλάζουν και να κάνουν ενημερωμένες επιλογές που ακολουθούν επιστημονικά κριτήρια σχετικά με τη διατροφή του μωρού τους.
 4. Το δικαίωμα των γυναικών για πλήρη υποστήριξη, ώστε να θηλάσουν επιτυχώς και να ακολουθήσουν σωστές πρακτικές στη βρεφική διατροφή.
 5. Το ανθρώπινο δικαίωμα για υπηρεσίες υγείας που ανταποκρίνονται στις βασικές τους ανάγκες.
 6. Το δικαίωμα των επαγγελματιών υγείας και των καταναλωτών σε συστήματα υγείας που είναι ελεύθερα από εμπορικές πιέσεις.
 7. Το δικαίωμα των ανθρώπων να οργανώνονται σε διεθνή σύμπραξη ώστε να διασφαλίζουν αλλαγές που προστατεύουν την υγεία τους.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Στόχοι και Μέσα του Δικτύου είναι:

 1. Η προστασία του μητρικού θηλασμού και την υγείας παιδιών και μητέρων στην Ελλάδα και η συμβολή στην βελτίωση των πρακτικών σίτισης για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Η συμβολή στην προώθηση και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού στη χώρα, όπως συνιστάται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (6 μήνες αποκλειστικού θηλασμού, ακολουθούμενοι από συνεχιζόμενο θηλασμό, παράλληλα με εισαγωγή στερεών τροφών, για τουλάχιστον δύο χρόνια), αναγνωρίζοντας ότι η προώθηση του μητρικού θηλασμού είναι σημαντική ως μέσου για τη βέλτιστη σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
 2. Η συμβολή στον συστηματικό, συνεχή και τακτικό έλεγχο της τήρησης του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος και των επακόλουθων σχετικών Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην Ελλάδα. Η συμβολή στον συστηματικό, συνεχή και τακτικό έλεγχο τήρησης της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.
 3. Η συμβολή στο συστηματικό και συνεχή έλεγχο της τήρησης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αναφορικά με τη διατροφή και την υγεία του παιδιού.
 4. Η ανάπτυξη λειτουργικού μηχανισμού για την συλλογή αναφορών για παραβιάσεις του Κώδικα και της Διεθνούς Σύμβασης και καταγγελιών που αφορούν το θηλασμό, τη βρεφική διατροφή, τα δικαιώματα του παιδιού στο σύστημα υγείας και τη φροντίδα που παρέχεται σε βρέφη από φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας. Μέσα επίτευξης αυτού του στόχου μπορεί να είναι: α) η δημιουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής για την προστασία του μητρικού θηλασμού, όπου θα παρέχεται βοήθεια σε θηλάζουσες μητέρες και γονείς από ειδικούς επαγγελματίες υγείας και από νομικούς συμβούλους, β) η δημιουργία εντύπου δήλωσης παραβίασης του Κώδικα και καταγγελίας στην ιστοσελίδα του Δικτύου, που μπορεί να συμπληρώνεται από κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, και γ) η δημιουργία νομικής υπηρεσίας για την υποστήριξη γονέων για περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων ως προς την βρεφική διατροφή.
 5. Η ενημέρωση της κοινωνίας για τα προβλήματα που συναντώνται στην Ελλάδα στο θέμα της προστασίας του μητρικού θηλασμού και τις  επιπτώσεις των πρακτικών της βρεφικής διατροφής στην υγεία και επιβίωση των παιδιών. Μέσα επίτευξης αυτού του στόχου μπορεί να είναι: α) η δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση του κοινού με σκοπό την προώθηση του μητρικού θηλασμού και την προστασία του από λανθασμένες πρακτικές και συστηματικές παραβιάσεις, β) η ανάδειξη των προβλημάτων στη βρεφική διατροφή στην Ελλάδα μέσα από τοπικά και εθνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πχ εφημερίδες, περιοδικά για γονείς, παιδιά και ευρύ κοινό, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, τηλεόραση).
 6. Η άσκηση πίεσης προς τις κυβερνήσεις και το σύστημα υγείας για την βελτίωση των πρακτικών βρεφικής διατροφής στην Ελλάδα, όπως και για την υιοθέτηση και πληρέστερη εφαρμογή ενός πιο κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη βρεφική διατροφή στην χώρα.
 7. Η ανάπτυξη συστηματικής συνεργασίας με το Διεθνές Τμήμα του IBFAN. Για τον σκοπό αυτό το Δίκτυο προβλέπεται να εκπληρώσει από την ίδρυσή του τις προυποθέσεις που επιβάλλει ο ΙΒFAN για την αποδοχή συνεργασίας του με εθνικό σύλλογο, και να εγγραφεί ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου IBFAN. Ακολούθως προβλέπεται να υπάρχει συνεχής συνεργασία του Δικτύου με το Διεθνές IBFAN και ανάληψη σχετικών δράσεων, ανάλογα και με τις προτάσεις του κεντρικού IBFAN. Τέλος το Δίκτυο θα δημιουργήσει συστηματικό μηχανισμό ελέγχου τήρησης του Κώδικα στην Ελλάδα, με συλλογή και αποστολή των παραπάνω παραβιάσεων στο Διεθνές ΙΒFAN σε ετήσια βάση.
 8. Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους συλλόγους ή φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς, που ενδιαφέρονται για την προστασία, προώθηση και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα. Επιπλέον το Δίκτυο έχει στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους συλλόγους ή φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς, που ενδιαφέρονται για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Οι συνεργασίες αυτές και οι φορείς – υποστηρικτές του Δικτύου μπορούν να αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Δικτύου.

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

Α. Οι πόροι του Δικτύου προκύπτουν από:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
 2. Την ετήσια συνδρομή των μελών.
 3. Τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών προς τον Σύλλογο.
 4. Δωρεές και επιχορηγήσεις που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο του Δικτύου (από φυσικά πρόσωπα, από πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, από φορείς της πολιτείας καθώς και από διεθνείς οργανώσεις και φορείς).
 5. Τα έσοδα από πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Συλλόγου.
 6. Τις κληρονομιές και τα κληροδοτήματα προς τον Σύλλογο.
 7. Τα έσοδα από την πώληση ημερολογίων, καρτών κλπ.
 8. Τους τόκους του κεφαλαίου.
 9. Και από κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμα αίτια και εγκρίνεται από το Δ.Σ.

 

Β. Οι προυποθέσεις για την αποδοχή οποιουδήποτε από τα παραπάνω έσοδα είναι:
1.  Να μην γίνεται υπό όρους αντίθετους προς τους σκοπούς του Δικτύου, και

 1.  Να μην γίνεται αποδοχή χρηματικών ποσών ή δωρεών από την βιομηχανία προιόντων βρεφικής διατροφής και των σχετιζόμενων με αυτήν προιόντων. Για την διασφάλιση αυτής της προυπόθεσης, οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να προσφέρει χρήματα στο Δίκτυο (αιτούμενο Μέλος, Υποστηρικτής, φυσικά πρόσωπα, πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, φορείς της πολιτείας καθώς και διεθνείς οργανώσεις και φορείς) πρέπει να καταθέσει μια διευκρινιστική δήλωση ότι δε σχετίζεται με κανέναν τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με την παραπάνω βιομηχανία.

 

Γ. Oι πόροι διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. όταν πρόκειται για κινητές αξίες και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται για ακίνητη περιουσία.

 

Δ. Οι πόροι διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την λειτουργία και τη προαγωγή του Δικτύου. Το Δίκτυο μπορεί όμως να αποφασίζει να διαθέτει τους πόρους του σε Διεθνείς οργανώσεις όπως ο Διεθνής IBFAN. Το Δίκτυο μπορεί επίσης να διαθέτει τους πόρους του για να κάνει δωρεές και εν γένει φιλανθρωπικό έργο.

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Α. Ο αριθμός των μελών του Δικτύου είναι απεριόριστος. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα, δηλαδή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην έχουν καταδικασθεί για οποιεσδήποτε ατιμωτικές πράξεις και να έχουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.

 

Β. Τα μέλη του Δικτύου διακρίνονται σε τακτικά και σε επίτιμα.

 1. Τακτικά Μέλη

Εγγράφονται ως Τακτικά Μέλη του Δικτύου άτομα, φυσικά και νομικά, επαγγελματίες υγείας, ευαισθητοποιημένοι γονείς και πολίτες ή σύλλογοι και άλλοι φορείς που επιθυμούν να υποστηρίζουν το Δίκτυο στην πραγματοποίηση των σκοπών του.

 1. Επίτιμα Μέλη

Εγγράφονται ως επίτιμα μέλη του Δικτύου άτομα, φυσικά και νομικά, που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Δίκτυο ή στην προώθηση των σκοπών του. Ορίζονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του Δικτύου πρέπει:

 1. Να υποβάλλει γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο των τακτικών μελών. Στην αίτηση αυτή υποχρεωτικά αναγράφονται όλα τα στοιχεία αυτού που ζητά την εγγραφή με δήλωση ότι έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18) της ηλικίας του και η επαγγελματική του ιδιότητα.
 2. Να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή ή ηλεκτρονική διευκρινιστική δήλωση ότι δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με την βιομηχανία προιόντων βρεφικής διατροφής και σχετιζόμενων προιόντων.

 

Γ. Το Δ.Σ., στην πρώτη μετά την αίτηση εγγραφής συνεδρίασή του και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες, αν κρίνει βάσιμη την αίτηση αποδέχεται αυτήν και με απόφαση εγκρίνει την εγγραφή αυτού που κάνει την αίτηση στο μητρώο των μελών του Δικτύου. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ., μπορεί ο αιτών/ αιτούσα να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. Εάν και η Γενική Συνέλευση, μέσα σε τριάντα ημέρες, δεν αποφανθεί ή εάν αρνηθεί την εγγραφή του αιτούντα, αυτός/η έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατά την διαδικασία των άρθρων 663 και επόμενα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

Μετά την εγγραφή του αιτούντα σαν μέλος στο Μητρώο των μελών, αυτός είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Ταμείο του Δικτύου, το δικαίωμα εγγραφής και μία τουλάχιστον ετήσια εισφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Α. Τα μέλη του Δικτύου, αμέσως μετά την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του Δικτύου.

 

Β. Τα τακτικά μέλη τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν στη διάρκειά τους τις πράξεις της διοίκησης, να διατυπώνουν προτάσεις, να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις κάθε ζήτημα που τίθεται και αφορά τους σκοπούς του Δικτύου. Μπορούν δε επίσης να απολαμβάνουν κάθε ωφέλειας και εξυπηρέτησης που επιδιώκεται από το Δίκτυο.

 

Γ. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου, δεν εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Δεν έχουν ταμειακές υποχρεώσεις.

 

Δ. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει ελεύθερα από το Δίκτυο εφόσον προηγουμένως γνωστοποιήσει την παραίτησή του με σχετικό έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο προς το Δ.Σ. και αφού προηγουμένως εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παραίτησής του.

 

Ε. Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευσης, δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται.

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο

    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Α. Τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη έχουν υποχρέωση:

 • Να συμμορφώνονται πιστά με το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου.
 • Να συμμετέχουν κατά το δυνατό στις Γενικές Συνελεύσεις, στις τηλε-διασκέψεις, ψηφοφορίες και εκλογές του Δικτύου.
 • Να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. κάθε αλλαγή της προσωπικής τους διεύθυνσης ή αλλαγή στο όνομα που αναγράφεται στο Δελτίο Α.Τ.
 • Να γνωρίζουν το Διεθνή Κώδικα και τις επακόλουθες σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ, καθώς και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Να συμβάλλουν στη συλλογή παραβιάσεων του Κώδικα.

 

Β. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Δικτύου, ήτοι να καταβάλλουν  υποχρεωτικά στο ταμείο του Δικτύου:

 1. Εφάπαξ εισφορά ποσού σαράντα ευρώ (40) για δικαίωμα εγγραφής, η οποία εισφορά θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Ετήσια εισφορά ποσού τριάντα ευρώ (30), η οποία εισφορά θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Τις υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση προς επιτυχία των σκοπών που επιδιώκονται από το Δίκτυο, οι οποίες όμως εισφορές δεν είναι δυνατόν να υπερβούν κάθε χρόνο το τετραπλάσιο της ετήσιας εισφοράς.

 

Γ. Κάθε τακτικό μέλος που καθυστερεί τη συνδρομή του για δύο συνεχόμενα χρόνια και αρνείται να την καταβάλλει μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική πρόσκληση διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Μελών του Δικτύου.

 

Δ. Κάθε μέλος επανεγγράφεται μετά από αίτησή του, αφού προηγουμένως καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές και ύστερα από έγκριση του Δ.Σ.

 

Ε. Παραιτείται από τακτικό μέλος του Δικτύου οποιοσδήποτε το ζητήσει εγγράφως, αφού προηγουμένως τακτοποιήσει όλες τις τυχόν εκκρεμότητές του έναντι του Δικτύου και αφού επικυρωθεί η πράξη από το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

 

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να διαγράφει- αποβάλλει κάθε μέλος ή υποστηρικτή του Δικτύου που:

1)      Έχασε τις απαιτούμενες ιδιότητες και προυποθέσεις για την εγγραφή του ως μέλος.

2)      Δεν πειθαρχεί, δε συμμορφώνεται και δεν εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή προβαίνει σε ενέργειες που αντιτίθενται στον σκοπό και τις αρχές του Δικτύου.

3)      Καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται ή τιμωρείται από το νόμο περί Σωματείων.

4)      Καθυστερεί την καταβλητέα εισφορά του και αφότου θα επιβληθεί τέτοια περισσότερο από δύο έτη από την ημέρα επιβολής της. Το μέλος που διαγράφεται – αποβάλλεται με τον τρόπο αυτό μπορεί να επανέλθει ελεύθερα, αφού εκπληρώσει τις οριζόμενες από το Καταστατικό υποχρεώσεις του.

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Α. Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Δικτύου ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Δικτύου, υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται στις πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με αυτά που ορίζονται πιο κάτω.

 

Β. Πειθαρχικές ποινές είναι:

 1. Η επίπληξη.
 2. Η προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο εάν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις. Οι παραπάνω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή η απόφαση θα πρέπει να τεθεί υπό την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα. Τα αποτελέσματα επέρχονται μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Οριστική αποβολή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, , η απόφαση όμως αυτή πρέπει να τεθεί υπό κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα. Τα αποτελέσματα επέρχονται μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση, όπως και στην άνω παράγραφο του άρθρου αυτού, να καλέσουν εγγράφως σε απολογία προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή.

 

Γ. Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί να ασκήσει τα νόμιμα ένδικα βοηθήματα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση σε αυτό της απόφασης και να προσφύγει στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Όργανα της Διοίκησης του Δικτύου ορίζονται:

 1. Η Γενική Συνέλευση,
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, και
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. Ανώτατο όργανο του Δικτύου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, η οποία αποτελείται από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, δηλαδή τα μέλη που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους μέχρι 15 ημέρες πριν την Συνέλευση.

 

Β. Συγκαλούνται τρεις (3) Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις κατά την τριετή θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο χρόνος της Συνέλευσης καθορίζεται ανά έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση εκλέγονται τα όργανα του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε κάθε Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται κάθε φορά που θα κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή θα ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ή δέκα (10) και πλέον μέλη του Δικτύου όταν ο αριθμός αυτός δεν είναι μικρότερος του 1/20 των μελών του Δικτύου, με γραπτή αίτηση που θα περιέχει τα θέματα της συζήτησης.

 

Γ. Οι Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου μπορούν να γίνονται και με τηλεδιάσκεψη για να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής από το δυνατό περισσότερα μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Α. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εάν υπάρχει η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

Β. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Α. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε θέματα εκλογής προσώπου η εκλογή γίνεται με απόφαση του Προέδρου.

 

Β. Αν τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών.

 

Γ. Μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, εάν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Δικτύου και του μέλους ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Δικτύου και του μέλους ή του συζύγου ή του εξ αίματος συγγενούς έως και τον τρίτο βαθμό.

 

Δ. Για την τροποποίηση του Καταστατικού, την μεταβολή των σκοπών ή την διάλυση του Δικτύου απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των τακτοποιημένων οικονομικά τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

 

Ε. Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αναφέρεται σε εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, επιβολή έκτακτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας ή έδρας, τροποποίηση του καταστατικού είναι έγκυρη αφού ληφθεί μόνο με μυστική ψηφοφορία ή ψηφοφορία μέσω διαδικτύου εφόσον κατοχυρώνεται το αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Κάθε ψηφοφορία για άλλα θέματα γίνεται με ονομαστική επίκληση ή με απλή ανάταση του χεριού.

Ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται.

 

ΣΤ. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, εάν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία έως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη, όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αριθμό, απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 

Ζ. Παρόντα μέλη θεωρούνται και όσα παρακολουθούν την Γενική Συνέλευση μέσω διαδικτύου, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση μόνο για τα μέλη του Δικτύου.

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Η αγωγή κατά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη της απόφασης, ενώπιον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, από το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Η έφεση κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου ασκείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της απόφασης.

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α. Το Σωματείο διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια από την Γενική Συνέλευση των μελών. Εκτός από το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγονται και τρεις (3) αναπληρωματικοί σύμβουλοι κατά σειρά ψήφων μετά την εκλογή των πέντε (5) με το ίδιο ψηφοδέλτιο.

 

Β. Συγκροτείται σε Σώμα την πρώτη μετά τις εκλογές συνεδρίαση, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα στους πρώτους δύο (2) μήνες μετά τις εκλογές. Σε αυτήν την συνεδρίαση εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Ταμίας, ο Γραμματέας και τα Μέλη και παραλαμβάνουν από το προκάτοχο Διοικητικό Συμβούλιο την υπηρεσία.

Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Ταμία δεν είναι δυνατό να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.

 

Γ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Εξαιρετικά η θητεία του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τα ιδρυτικά μέλη, λήγει όταν εγκριθεί το καταστατικό, οπότε λογίζεται ότι το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο παραιτείται αυτοδίκαια, με την υποχρέωση να καλέσει την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε έξι (6) μήνες από της ως άνω έγκρισης του καταστατικού.

 

Δ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Σωματείου για τις εξ αμελείας ή παραδρομής ζημιές του Σωματείου, δύναται δε να ανακληθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες. Συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) μέλη, με κοινοποίηση τουλάχιστον πριν από επτά (7) ημέρες και με αναφορά του χώρου, χρόνου και της ημερήσιας διάταξης.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1/2 συν ένα μέλη του. Εάν δεν υπάρξει απαρτία αμέσως, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε μία (1) εβδομάδα.

Γ. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές προς τα μέλη, εκτός εάν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχει δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν την συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, κατόπιν απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Δ.Σ., να αποβάλλει τα άτομα που ενοχλούν.

Δ. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ., με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία τυχόν ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων μελών του Δ.Σ. μυστική ψηφοφορία. Αποφάσεις που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις που λαμβάνονται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ., αναθεωρούνται μόνο με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

Ε. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή έξι (6) μη συνεχείς θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλει παραίτηση προς το Δ.Σ. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. από αυτό, αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού του. Στην περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου ή εξάντλησης των αναπληρωματικών του συνδυασμού, η θέση του Δ.Σ. παραμένει κενή και συμπληρώνεται από τον κατάλογο των αναπληρωματικών του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΤ. Το Δ.Σ. παύεται πριν τη λήξη της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή με διατύπωση μομφής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4).

 

Ζ. Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συσκέπτεται, αποφασίζει και ενεργεί για τα ζητήματα που αφορούν το γενικό συμφέρον των μελών του, αποφασίζει για την συνεργασία του Δικτύου με άλλα Σωματεία ή άλλους οργανισμούς Ελληνικούς ή Διεθνείς, φροντίζει για την προαγωγή των σκοπών του Δικτύου, καθώς επίσης μελετά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα γενικότερα θέματα που απασχολούν το Σωματείο. Επίσης το Δ.Σ. έχει την εν γένει χρηματική και οικονομική διαχείριση του Δικτύου.

 

Η. Το Δ.Σ. υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση κάθε έτος τα πεπραγμένα αυτού για το έτος που πέρασε, την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής ως προς τον απολογισμό, τον προυπολογισμό του επόμενου του απολογισμού έτους και γενικά λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να εκπληρώσει το Δίκτυο τους σκοπούς του Καταστατικού και τις εντολές της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Α. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., αντιπροσωπεύει το Δίκτυο σε κάθε αρχή, Δικαστική ή Διοικητική, διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. εάν δεν έχει οριστεί άλλος Πρόεδρος, και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και τον συντονισμό της δράσης του. Υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με το Σωματείο, εξερχόμενη αλληλογραφία, πρακτικά συνεδριάσεων και χρηματικά εντάλματα μαζί με το Γραμματέα.

 

Β. Οι προσκλήσεις για την Τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο, είτε εγγράφως, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι προσκλήσεις αποστέλλονται σε κάθε μέλος έναν (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μία (1) εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση αναγράφει αναλυτικά τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Επίσης η πρόσκληση τοιχοκολλείται στο γραφεία του Συλλόγου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δικτύου.

 

Γ. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει από όλα τα καθήκοντά του και σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο αναπληρώνονται από άλλο μέλος του Δ.Σ.

 

Δ. Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο και τα χρηματικά εντάλματα, έχει ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου πλην του Ταμείου και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου.

 

Ε. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του Σωματείου, διαχειρίζεται υπεύθυνα την κινητή περιουσία του Δικτύου, πληρώνει τα εντάλματα και γενικά τις δαπάνες του Σωματείου που εγκρίνονται από το Δ.Σ. και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την ορθή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, Επίσης ετοιμάζει τον ετήσιο απολογισμό και προυπολογισμό και σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο

ΑΜΟΙΒΕΣ

 

Α. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες από το Δ.Σ. και γενικά από τα μέλη προς τον Σύλλογο είναι άμισθες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 

Β. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το Δίκτυο μπορεί να ορίζει συμφωνίες και συμβόλαια με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα. Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να προσλαμβάνει υπαλλήλους μόνο στο μέτρο που αυτό καθίσταται απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του, ή εάν είναι αναγκαίο να αυξήσει την ποιότητα και την εξειδίκευση των δραστηριοτήτων του.

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Α. Η Ελεγκτική Επιτροπή, είναι τριμελής και εκλέγεται ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο σε κοινό ψηφοδέλτιο αλλά σε ξεχωριστή ενότητα, έχει αποστολή να παρακολουθεί και να ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου κάθε περιόδου. Αποτελείται από τρία (3) μέλη. Η Ελεγκτική Επιτροπή, ύστερα από την εκλογή της, συνεδριάζει και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της. Τα γραμμάτια εισπράξεων του Σωματείου αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν την χρησιμοποίηση τους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Ιδιαίτερη μέριμνα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ότι τα έσοδα, οι δωρεές και οι χορηγίες προς το Δίκτυο δεν προέρχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με την βιομηχανία προιόντων βρεφικής διατροφής και των  σχετιζόμενων με αυτήν προιόντων.

 

Β. Κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Ελεγκτική Επιτροπή τον απολογισμό που εγκρίθηκε από αυτό για το προηγούμενο έτος, ως και τον προυπολογισμό του επόμενου έτους για να τον ελέγξει δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

AΡΘΡΟ 23ο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Δικτύου, το Δ.Σ μπορεί με απόφασή του να αναθέτει συγκεκριμένες εργασίες για συγκεκριμένες δράσεις σε Επιστημονικές Επιτροπές, που αποτελούνται από επαγγελματίες υγείας – μέλη του Δικτύου, ή σε Ομάδες Εργασίας, που μπορεί να αποτελούνται από μέλη του Δικτύου, επαγγελματίες υγείας και μη. Το έργο των Επιστημονικών Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας κρίνεται από τις επόμενες συνεδριάσεις Δ.Σ. και τις επόμενες Γενικές Συνελεύσεις, οπότε και μπορεί να λύονται ή να αναθεωρείται η σύστασή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 24Ο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

Α. Από το Δίκτυο τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα Βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από τον γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:

 1. ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ, όπου αναγράφονται: ονοματεπώνυμο του μέλους, όνομα πατρός, επάγγελμα, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου ή της ειδικής ταυτότητας εάν υπάρχουν, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους καθώς και η ταμειακή ενημέρωσή του.
 2. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ που αποστέλλονται σε ετήσια βάση ως αναφορά προς το Διεθνές Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική Διατροφή (IBFAN). To βιβλίο αυτό μπορεί να κρατείται και σε ηλεκτρονική μορφή ή είναι συνεχώς διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δικτύου.
 4. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.
 5. ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Δικτύου.
 6. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

 

Β. Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των βιβλίων οποτεδήποτε, ύστερα από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 25Ο

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

Α. Το Σωματείο διαλύεται εάν ο αριθμός των μελών του μειωθεί σε λιγότερα από δέκα μέλη.

 

Β. Το Σωματείο διαλύεται ακόμα οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών εφόσον ζητηθεί από τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών του Συλλόγου.

Εφόσον διαλυθεί το Σωματείο, η Ελεγκτική Επιτροπή προχωρεί στην εκκαθάριση των περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74, 75 και 76 του Αστικού Κώδικα, η περιουσία δε αυτού και το αρχείο του περιέρχεται στο Διεθνές Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή IBFAN (International Baby Food Action Network).

 

ΑΡΘΡΟ 26Ο

 

Για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου μέσα στα πλαίσια του Νόμου και σχετικά πάντοτε με τους σκοπούς του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 27Ο

 

Για την απόκτηση από τον σύλλογο ακίνητης ή κινητής περιουσίας σημαντικής αξίας απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του συλλόγου και η εκμετάλλευση της περιουσίας αυτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεπάγεται την ανάμειξη του συλλόγου σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

 

Το Καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την 8958/2012 απόφασή του (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας). Ο Σύλλογος καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό Α.Μ. 9268 στην Θεσσαλονίκη, την 15η Μαίου 2012.