Επιστολή – Αίτηση στον ΕΟΦ για έλεγχο σε σχέση με την Έκθεση 2013

Επιστολή – Αίτηση στον ΕΟΦ για έλεγχο σε σχέση με την Έκθεση 2013

27/11/2013

 

Προς: κ/ο Δ Λιντζέρη, Πρόεδρο ΕΟΦ

 

 Υπόψιν: κ/α Β Σταμάτη, Διευθύντρια ΕΠΚΠ, Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Διεύθυνση Ελέγχου Κυκλοφορίας Προϊόντων

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του μητρικού θηλασμού και επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες

 

Αγαπητέ κύριε Λιντζέρη και κυρία Σταμάτη,

 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε συνημμένη την πρώτη Έκθεση του Δικτύου Δράσης για την Βρεφική και Παιδική Διατροφή IBFAN Ελλάδας για την μη προστασία του μητρικού θηλασμού και τις παραβιάσεις του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος.

 

Ο IBFAN Ελλάδας αποτελεί σωματείο που συστήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 8958/2012 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με πρωταρχικό, μεταξύ άλλων, σκοπό τη συμβολή στον συστηματικό, συνεχή και τακτικό έλεγχο της τήρησης του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος, των επακόλουθων σχετικών Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς και της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας στην Ελλάδα.

 

Σε ετήσια βάση ο IBFAN συλλέγει αναφορές για παραβιάσεις του Κώδικα και της Διεθνούς Σύμβασης και καταγγελίες που αφορούν στο θηλασμό, τη βρεφική διατροφή, τα δικαιώματα του παιδιού στο σύστημα υγείας και τη φροντίδα που παρέχεται σε βρέφη από φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας, τις οποίες συγκεντρώνει σε μία έκθεση που αποστέλλει στον διεθνή IBFAN, του οποίου είναι μέλος. Η συνημμένη αποτελεί την πρώτη μας Έκθεση, η οποία, όπως θα διαβάσετε αποκαλύπτει σοβαρές, πολύπλευρες και συστηματικές παραβιάσεις όχι μόνο του Διεθνούς Κώδικα, αλλά και του άρθρου 6 του ελληνικού Κώδικα Τροφίμων (όπως έχει διαμορφωθεί κατόπιν και της συμμόρφωσης στην οδηγία 39/2009), καθώς και των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Υ1/ΓΠ.47813  (ΦΕΚ Β΄ 1470/25.07.2008) υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, “για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας”». Οι παραβιάσεις αυτές επισύρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/1973 “περί εμπορίας και εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών καλλυντικών προϊόντων” (ΦΕΚ  172/1973) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α` 3) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α` 146), καθώς και στο άρθρο 50 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α` 165).

 

Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμεθα να ασκήσετε την αρμοδιότητά σας για περαιτέρω διερεύνηση, έλεγχο και επιβολή ποινών στους παραβάτες που απεικονίζονται με συγκεκριμένα στοιχεία στην αναφορά μας, παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω –και δια ζώσης- διευκρίνιση.

 

Σας επισημαίνουμε πως η παρούσα αίτηση-αναφορά μας υποβάλλεται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και, για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες, στις οποίες προτίθεστε να προβείτε όχι μόνο για την τιμωρία των παραβατών, αλλά και για την γενικότερη προστασία και προώθηση του μητρικού θηλασμού στο πλαίσιο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων σας στις εταιρίες εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, αλλά και στους επαγγελματίες και δομές υγείας που παραβιάζουν τη νομοθεσία.

 

Στην Ελλάδα που ελέγχεται ήδη από διεθνείς οργανισμούς για τα ιδιαιτέρως ανησυχητικά χαμηλά ποσοστά μητρικού θηλασμού, η υπόθεση του μητρικού θηλασμού και της συνεπακόλουθης προστασίας της δημόσιας υγείας και της επαρκούς σίτισης των βρεφών στο καιρό της κρίσης απαιτεί εγρήγορση από όλους τους αρμόδιους φορείς. Ο Σύλλογός μας τίθεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Με τιμή,

Για το Δ.Σ. του IBFAN,

Στέλιος Παπαβέντσης

Πρόεδρος IBFAN Ελλάδας