Διαμαρτυρία προς Συνήγορο του Πολίτη

Διαμαρτυρία προς Συνήγορο του Πολίτη

 

Ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη

(Κύκλος Σχέσεων Κράτους –Πολίτη)

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

 

Του Σωματείου με την επωνυμία “ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ” (IBFAN GREECE), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη αρ. 4) όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Κ Α Τ Α

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ), που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής (Λεωφόρος Μεσογείων αρ,. 284) όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

 

Αθήνα, 07-03-2014

 

O IBFAN Ελλάδας αποτελεί σωματείο που συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 8958/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με κύριο, μεταξύ άλλων, σκοπό τη συμβολή στον συστηματικό, συνεχή και τακτικό έλεγχο της τήρησης του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκαταστάτων Μητρικού Γάλακτος, των επακόλουθων σχετικών Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς και της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας στη χώρα μας.

Ενόψει των παραπάνω ο IBFAN συλλέγει σε ετήσια βάση αναφορές για παραβιάσεις της παραπάνω νομοθεσίας καθώς και καταγγελίες που αφορούν στον θηλασμό, τη βρεφική διατροφή, τα δικαιώματα του παιδιού στο σύστημα υγείας και την παροχή φροντίδας σε βρέφη από φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας, τις οποίες συγκεντρώνει σε μια έκθεση που αποστέλλει σε όλους τους σχετικούς αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα και στον διεθνή IBFAN, του οποίου είναι μέλος.

 

Στα πλαίσια αυτά υποβάλαμε στις 3-12-2013 (αρ. πρωτ. 102) ενώπιον του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) την πρώτη μας Έκθεση, στην οποία αποκαλύπτονται σοβαρές, πολύπλευρες και συστηματικές παραβιάσεις τόσο του Διεθνούς Κώδικα όσο και του αρ. 6 του Ελληνικού Κώδικα Τροφίμων, όπως ισχύει μετά την συμμόρφωση τη χώρας μας στην ευρωπαϊκή οδηγία 2009/39, όπως επίσης και παραβιάσεις των διατάξεων της με αριθμό Υ1/ΓΠ. 47813 (ΦΕΚ Β΄1470/25-7-2008 υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/125/ΕΚ της Επιτροπής,  «για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας». Οι παραπάνω παραβάσεις επισύρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στο αρ. 19 του Ν.Δ. 96/1973 «περί εμπορίας και εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ 172/1973), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το αρ. 33 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄ 3) και τη συμπλήρωσή του με το αρ. 10 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 146), καθώς και στο αρ. 50 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α΄ 165).

Παρότι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων είναι αρμόδιος για περαιτέρω διερεύνηση των παραπάνω καταγγελλομένων, με εξουσία να ελέγχει και επιβάλει ποινές στους παραβάτες της προαναφερόμενης νομοθεσίας, η από 3-12-2013 αναφορά μας δεν έτυχε μέχρι σήμερα οποιασδήποτε απάντησης, κατά πλήρη παρέκκλιση του αρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Η Έκθεσή μας κοινοποιήθηκε και στον Συνήγορο του Παιδιού (ημερομηνία επιστολής 28/11/2013, αριθμός πρωτοκόλλου 39).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Ζητούμε την παρέμβασή Σας δεδομένης της απουσίας, μέχρι σήμερα, απάντησης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στην υποβληθείσα στις 3-12-2013 αίτηση – αναφορά μας, η οποία συνοδεύτηκε από την τεκμηριωμένη έκθεσή μας.

 

 

Με τιμή,

 

Για το ΔΣ του ΙBFAN

 

Στέλιος Παπαβέντσης

 

Κατατέθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη με αριθμό πρωτοκόλλου 12517/2014, φάκελος υπόθεσης 183182.