Αποφάσεις WHA 2012 για βρεφική διατροφή

65η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ

26 Μαιου 2012-08-10

Μητρική, βρεφική και νηπιακή διατροφή

Η 65η Παγκόσμια Διάσκεψη Υγείας,

Παίρνοντας υπ’ όψιν το προκαταρκτικό σχέδιο υλοποίησης για το θέμα της μητρικής, βρεφικής και νηπιακής διατροφής1,

  1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ το συνολικό σχέδιο υλοποίησης για τη μητρική, βρεφική και νηπιακή διατροφή,

 

  1. ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ τα Κράτη Μέλη2 να εφαρμόσουν, ως αρμόζει, το συνολικό σχέδιο υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων:

(1)    της επεξεργασίας ή, όπου κρίνεται αναγκαίο, της ενίσχυσης της διατροφικής πολιτικής, με στόχο τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος της κακής διατροφής και της ένταξης μέτρων που αφορούν τη διατροφή στη συνολική εθνική πολιτική Υγείας και Ανάπτυξης και της δημιουργίας αποτελεσματικών διυπουργικών κυβερνητικών μηχανισμών ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση μέτρων γύρω από τη διατροφή με ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής στη θρέψη των βρεφών και νηπίων,

(2)    της ανάπτυξης ή, όπου κρίνεται αναγκαίο, της ενίσχυσης νομοθετικών, ρυθμιστικών ή/και άλλων δραστικών μέτρων για τον έλεγχο της εμπορίας υποκαταστάτων του μητρικού γάλατος,

(3)    της έναρξης διαλόγου μεταξύ αρμοδίων εθνικών και διεθνών φορέων και της σύναψης συμμαχιών και συνεργασιών με κοινό στόχο τη διεύρυνση των πρωτοβουλιών για τη διατροφή με τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών προστασίας από αντικρουόμενα συμφέροντα,

(4)    της εφαρμογής μιας στρατηγικής προσέγγισης στην ανάπτυξη δυναμικού, περιλαμβανομένου και του ανθρώπινου.

 

  1. ΖΗΤΑ από τον Γενικό Διευθυντή:

(1)    να παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις και ερμηνείες γύρω από την ακατάλληλη εμπορική προώθηση βρεφικών και νηπιακών τροφών, όπως αυτή αναφέρεται στην απόφαση WHA63.23, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής του Κώδικα Τροφίμων,

(2)    να στηρίξει τα Κράτη Μέλη στην προσπάθεια παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικών και προγράμματος, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την παγκόσμια στρατηγική γύρω από τη βρεφική και νηπιακή διατροφή, στη βάση των τελευταίων επιστημονικών στοιχείων για τη διατροφή,

(3)    να προτείνει μηχανισμούς  εκτίμησης κινδύνου, γνωστοποίησης και ελέγχου, με σκοπό την αποτροπή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στην θέσπιση πολιτικής και στην υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τη διατροφή, σε συμφωνία με τη συνολική πολιτική και πρακτική του ΠΟΥ,

(4)    να κάνει, μέσω της Εκτελεστικής Γραμματείας, απολογισμό στην 67η Παγκόσμια Διάσκεψη Υγείας της προόδου υλοποίησης του συνολικού σχεδίου υλοποίησης, παράλληλα με τον απολογισμό της εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκαταστάτων Μητρικού Γάλατος και των σχετικών αποφάσεων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Υγείας.

 

10η Σύσκεψη Ολομέλειας, 26 Μαιου 2012