ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου IBFAN ότι δε σχετίζομαι με κανέναν τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με τη βιομηχανία προϊόντων βρεφικής διατροφής και σχετιζόμενων με αυτήν προϊόντων.

Επίσης, δηλώνω ότι έχω συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18) της ηλικίας μου, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, δεν έχω καταδικασθεί για οποιεσδήποτε ατιμωτικές πράξεις, έχω το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και έλαβα γνώση του καταστατικού του συλλόγου.

Σε περίπτωση που αλλάξουν τα παραπάνω δεδομένα μου, δεσμεύομαι ότι θα ενημερώσω αμέσως το Σύλλογο εγγράφως και θα αποχωρήσω οικειοθελώς από το Σύλλογο ως μέλος, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού του Συλλόγου, αποτελούν λόγους διαγραφής μέλους.

Δεσμεύομαι ότι ως μέλος του IBFAN αν δεχτώ πρόσκληση για ομιλία σε οποιοδήποτε συνέδριο κλπ πρέπει να δηλώσω ευθύς εξ αρχής στους διοργανωτές ότι δεν μπορώ να μιλήσω σε περίπτωση που υπαρχει χορηγός – εταιρεία παραβάτης του Κώδικα. Σε περίπτωση δε, που τελευταία στιγμή εμφανιστεί ως χορηγός – εταιρεία παραβάτης, τότε θα δηλώσω ότι δεν σχετίζομαι με την εταιρία – παραβάτη σύμφωνα με διαφάνεια που έχει αποφασιστεί από το σύλλογο.

Επίσης, αντίστοιχα δεσμεύομαι ότι από τη στιγμή που αποκτώ την ιδιότητα – μέλους του IBFAN, σε περίπτωση που διοργανώσω συνέδρια/ομιλίες κλπ δεν θα δέχομαι χορηγίες από εταιρίες – παραβάτες του Κώδικα.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο επόμενο βήμα.

Επόμενο Βήμα